hạt giống Thái Lan chất lượng cao 
Kỹ thuật trồng và chăm sóc
FAMOUS BRAND 
MENU
Visitors
Today 7
Yesterday 115
Total 401,840
Page Views
Today 7
Yesterday 122
Total 446,053
Calendar 
 kỹ thuật trồng dưa lê , dưa lưới

CÔNG TY TNHH SX TM VIETFARMS

Địa chỉ: 56/18 Chương Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 08. 3 8969861 – Fax: 08. 3 8969861.

 

QUI TRÌNH TRỒNG DƯA LÊ LAI F1 MILKY222 THÁI LAN

CÔNG TY TNHH SX TM VIETFARMS

 

 

Đặc tính giống dưa lê Milky 222:

-          Cây khỏe, kháng bệnh tốt

-          Trọng lượng trái trung bình 1,5 – 2 kg/trái (nếu để 1 trái/cây).

-          Năng suất trung bình 3 – 5 tấn/1000m2

-          Vỏ trái trắng xanh, ruột màu cam, dòn

-          Độ ngọt cao 16 – 17% Brix

-          Trồng được quanh năm.

-          Nguồn gốc từ Thái Lan

 

1/ Chuaån bò ñaát:

-          Choïn chaân ñaát khoâng troàng döa haáu lieân tuïc nhieàu vuï, ñaát khoâng ngaäp uùng, thoùat nöôùc toát

-          Boùn voâi 50 – 100 kg/1000m2, phôi ñaát ít nhaát 10 ngaøy

-          Boùn loùt: phaân chuoàng 2m3/1000m2, 50 kg NPK 20:20:15/1000m2

-          Hàng cách hàng  2 – 2,5m, cây cách cây 0,5 – 0.6m: trồng cho bò dưới đất

-          Trồng leo dàn cây cách cây: 0,5 – 0,6m, hàng cách hàng 1m

-          Phuû baït plastic

2/ Ngaâm uû haït gioáng:

-          Caàn khoaûng 100 – 110 gram haït gioáng /1000m2

-          Ngaâm 3 -4 giôø trong nöôùc sau ñoù uû 24 – 32 giôø thì haït nöùt nanh ñem ra gieo ra ruộng hoặc gieo trong bầu.

-          Neáu gieo baàu, khay ươm thì khi caây ra 1 -2 laù nhaùm thì ñem troàng ra ngoaøi

 

3/ Maät ñoä, khoaûng caùch:

Trồng cho bò dưới đất:

-          Cây được trồng ngay khi lấy ra khỏi bầu, trồng sâu khoảng 10cm, tốt nhất là trồng vào chiều mát

-          Trồng hàng đội : Haøng caùch haøng 2 – 2,5 m, Caây caùch caây 0,5 – 0,6 m

-          Trồng hàng đơn; hàng cách hàng 1 – 1,2m, Caây caùch caây 0,5 – 0,6 m

-          Maät ñoä 2000 – 2500 caây /1000m2

Trồng cho leo lên dàn: dùng tre, trúc cắm theo hình chữ A

-          Hàng đôi: cây cách cây: 50cm, hàng cách hàng 1 – 1,2m

-          Mật độ: 3000 – 3500 cây/1000m2.

-          Đối với trồng leo dàn thì bà con thường xuyên cột thân cây vào dây để dây khỏi rơi xuống bên dưới, cột từ  3 – 4 tầng dây theo sự phát triển của cây.

4/ Boùn phaân: ngoaøi löôïng boùn loùt nhö ñaõ noùi ôû treân thì chuùng ta caàn boùn thuùc nhö sau: boùn cho 1000m2

Bón lót : 50kg NPK 20:20:15

Thuùc laàn 1: 15 – 20 ngaøy sau troàng boùn 20 - 25 kg NPK 20:20:15 hoặc 15:15:15

Thuùc laàn 2: 30 – 35 ngaøy sau troàng boùn 25 - 30 kg NPK 20:20:15 hoặc 15:15:15

 Sau 45 – 50 ngaøy sau troàng boùn hoaø phaân töôùi caùch nhau 3– 4 ngaøy töôùi moät laàn khoaûng 3 – 4kg NPK 15:15:15

Sau 45 - 50 ngaøy troàng  phun theâm kali như các loại kali sun-phát (K2SO4), Delta-K, Kali-Bo... khoaûng 1 - 2 laàn.

 

5/ Tæa cheøo, bôi vaø laáy traùi:

-          Có 2 cách : không ngắt ngọn để 1 dây chính vaø 2 daây cheøo hoaëc cây được 5 -6 lá thật ngaét ngoïn ñeå 2 - 3 cheøo, chọn dây chèo khỏe nhất để lại

-          Tæa boû heát bôi và các dây chèo khác.

-          Nếu muốn trọng lượng trái lớn thì để 1 trái/cây, hoặc có thể để 3 – 4 trái/cây, nên để trái từ lá thứ 8 trở lên.

Riêng đối với trồng dàn: bà con chọn 1 trái đẹp nhất từ lá thứ 9 – 12, sau khi chọn trái xong, dùng dây treo trái vào cây chà để cố định trái, để tránh gãy cây khi trái lớn.

Trồng cho bò dưới đất: có thể để 3 – 4 trái/ cây, nên để trái từ lá thứ 8 trở lên.

6/ Phoøng tröø saâu beänh:

-          Saâu:

  • Boï ruøa, saâu aên taïp, saâu xanh, raày meàm phun Karate, Proclaim, Vertimec…
  • Saâu veõ buøa: phun vertimec, Trigard
  • Boï tró : phun luân phiên Confidor, Radial, Chess, Actara….

-          Beänh: phoøng beänh

  • Beänh cheát heùo caây con: do naám Rhizoctonia solani phun thuốc trong vườn ươm hoặc mới trồng ra ruộng Ridomil Gold, Monceren, Eliette, Benlate C....
  • Beänh Thaùn thö : phun kéo dài tgiai đoạn 20 – 55 ngày sau trồng Score, Amistar Top, Amistar
  • Beänh söông mai: Phytopthora melonis phun ngừa kéo dài giai đoạn từ 15 – 35 ngày sau trồng Revus Opti + Ridomil Gold, Equation, Cabriotop, Curzate M8, Daconil....
  • Cháy lá vi khuẩn : phun giai đoạn 20 – 40 ngày sau trồng Kocide + Equation, Kasumin, Cox85, Cuphosate...
  • Beänh heùo ruõ do naám Fusarium Oxysporum phun Tervigo, Nustar, Validacine, Avalon giai ñoaïn 25 – 30ngaøy sau troàng.
  • Bệnh Phấn trắng : phun Sumi-Eight, Topsin M, Daconil.

 

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ : kỹ sư Phương (0918 035 721 hoặc 0977 463021)

 

www.thongthaiseeds.com

 
Share
 
เว็บสำเร็จรูป
×